Регламент

НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА
СТАРА ЗАГОРА
ОРГАНИЗИРА

СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“
17, 18 март 2017г.


КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЖИВКО ТОДОРОВ

ЦЕЛ: Изява на талантливи деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство за запазване и обогатяване на българската национална култура.

РЕГЛАМЕНТ

1. Общи условия

1.1. До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

1.2. Възрастови групи

Участниците се разделят в 5 възрастови групи:

 • I-ва група до 6 навършени години
 • ІІ-ра група от 7 до 10 навършени години
 • ІІІ-та група от 11 до 13 навършени години
 • ІV-та група от 14 до 17 навършени години
 • V-та група от 18 до 29 навършени години

Забележка №1: Възрастта на участниците в дадена група се определя към датата на участието в конкурса за съответната година.

1.3. Награди:

 • Приз на кмета на община Стара Загора
 • Награди от Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“:

- Диплом - почетно отличие и Златен медал

- Диплом - почетно отличие и Сребърен медал

- Диплом - почетно отличие и Бронзов медал

- Диплом - почетно отличие и Плакет в различните групи

 • Награда от фондация „Български фолклор“
 • Грамота за всеки участник в конкурса
 • Поощрителни награди
 • Eдногодишна стипендия от МК по Програмата на мерките за закрила на даровити деца.

Наградените с първо, второ и трето място индивидуални изпълнители от IV възрастова група специалности: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон и народно пеене получават право на едногодишна стипендия от МК по Програмата на мерките за закрила на даровити деца. Наградените участници от IV възрастова група индивидуални участници от същите специалности със златен, сребърен и бронзов медал – не получават това право на едногодишна стипендия по Програмата на мерките за закрила на даровити деца.

Забележка №2: Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

1.4. Заявки за участие по образец се приемат до 10 февруари 2017г. само по ИНТЕРНЕТ на сайта на Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“: www.orfeevo-izvorche.org в менюто за онлайн регистрация - „Заявка за участие“.

Забележка №3: За невярно подадена информация участниците се декласират.

СЛЕД ЗАЯВЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗАЯВКИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.

1.5. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб и заедно с програмата на конкурса ще бъде поместен в сайта на „Орфеево изворче”: www.orfeevo-izvorche.org до 05.03.2017г.

1.6. Място на провеждане на конкурса – гр. Стара Загора

1.7.Такси за участие:

- индивидуално изпълнение – 12 лева

- участие в групи и ансамбли – 5 лева на всеки изпълнител

- чуждестранни изпълнители - деца от българската общност – 15 лева за индивидуално изпълнение и 10 лева за участие в група

Групите от българската общност зад граница участват със самостоятелна програма до 15 минути, спазвайки регламента за индивидуални изпълнители и фолклорни групи.

Разходите за транспорт, престой и участие са за сметка на участниците.

Забележка №4: За членове на НМФС, таксата за индивидуално изпълнение е 8 лв, а за участие в групи е 5 лв за всеки участник.

Забележка №5: Всички участници, които са се явили индивидуално и са платили такса индивидуално участие, могат да участват в няколко други колективи, ансамбли и камерни групи, като за целта доплащат само още една такса за участие в колектив /хор, оркестър, камерна формация/

1.8. Заплащане :

 • по банков път - /задължително за всички/

Банкова сметка: ДСК - BG30STSA93000024120152 за конкурса „Орфеево изворчe“

 • най-късно един час преди посоченото време за явяване в дните на конкурса за състави и индивидуални изпълнители закъснели по уважителни причини да направят своята заявка

2.2 КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

2.2.1 Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, акордеон, свирка, дудук, двоянка и окарина.

2.2.2. Народно пеене:

Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва и ІІ-ра възрастова група изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІІІ-та, ІV-та, и V-та възрастовa групa се изисква една бавна (безмензурна) народна песен (до два куплета) и една бърза (до три куплета).

Забележка №6: За IV-та възрастова група бавната песен да се изпълни задължително без съпровод (акапела).

2.2.3. Народни инструменти:

Изпълнителите от I-ва и II-ра възрастова група изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

Изпълнителите от III-та, IV-та и V-та възрастова група изпълняват една бавна и една бърза пиеса от фолклорна област по избор, с изключение на изпълнителите на тамбура, които изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.

Изпълнителите на акордеон свирят две народни пиеси - едната с бавна и бърза част, а втората – бърза до 5 минути.

ЖЕЛАТЕЛНО е участниците да са облечени в народни носии, по възможност автентични.

2.2.4. Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание - с един инструмент, инструментална група или CD/флашка. Той трябва да бъде кратък, не повече от 8 такта. Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

Забележка №7: Индивидуални изпълнители, които се явяват с един и същ репертоар всяка година ще бъдат декласирани.

2.3. Хорове и ансамбли се явяват в 3 възрастови групи:

 • І-ва група до 13 навършени години
 • ІI-ра група от 14 до 19 навършени години
 • IІI-та група над 20 навършени години

Броят на участниците в хоровете е над 18 изпълнители, а на ансамблите - без ограничение.

2.3.1. Народните хорове изпълняват две обработки, едната от които  задължително е акапела, а вокално-инструменталните ансамбли - три, една от които е акапелна.

2.3.2. Хорове с академично /школувано/ пеене изпълняват две обработки на народни песни и една по избор, като една от песните задължително е акапелна.

2.3.3. В заявката за участие да се посочи: репертоар, заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3.4. Триа, квартети, квинтети, секстети

Изпълняват по две /три/ песни с общо времетраене до 10 минути.

2.3.5. Камерни вокални състави до 8 изпълнители

Изпълняват по две /три/ песни с общо времетраене до 10 минути.

2.4. Групи за танцов фолклор

Броят на участниците в камерните танцови групи е до 8 изпълнители, в танцовите състави от 10 до 16 изпълнители и в ансамблите без ограничение.

2.4.1. Камерните групи представят програма до 8 минути, танцовите състави до 15 минути, а ансамблите до 20 минути.

2.4.2. Камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма.

2.4.3. Съвременни български танци на фолклорна основа - участниците представят програма до 15 минути.

Забележка №8: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

2.5. Народни оркестри и камерни инструментални групи се явяват в 3 възрастови групи:

 • І-ва група до 13 навършени години
 • ІI-ра група от 14 до 19 навършени години
 • IІI-та група над 20 навършени години

Броят на участниците в камерните групи е до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители.

2.5.1. Камерните групи/ акордеон/ изпълняват по две бързи народни пиеси с времетраене до 6 минути.

2.5.2. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза, или една пиеса с обособени два дяла с времетраене до 6 минути.

2.5.3. В народните оркестри могат да се включат и класически инструменти без акордеон, цигулка и пиано.

2.6. Народни традиции и обичаи. Групи за автентичен фолклор

2.6.1. Групите за автентичен фолклор и камерните състави изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област с времетраене до 5 минути, а участниците да бъдат облечени с народни носии.

2.6.2.В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от съответния етнос до 5 минути.

2.6.3. Автентични обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи с времетраене до 15 минути.

2.6.4. Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с времетраене до 8 минути.

2.6.5. Ревю на автентични носии с анотация с времетраене до 10 минути.

2.6.6. Детска рисунка на тема „Народните обичаи в моя роден край“ /коледари, сурвакари, кукери, лазарки, Великден, Гергьовден и др. или елементи от народния бит /бъклица, трапеза, пафти, кобилица, хурка, тъкачен стан и др./ Да се спазват следните изисквания за рисунките :
а/ формат на листа 35/50 см
б/ материали и техники по избор
в/ описание на обичая

2.6.7. Приложно-декоративни изкуства на тема ФОЛКЛОР – /текстил, дърворезба металопластика и др./

Такса за участие – 5 лв на творба. Групови творби не се приемат. Материалите за участие да се изпращат до 20.02.2016г. на адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, Федерация Култура, за конкурса „Орфеево изворче“ с кратка анотация на материалите /рисунки, приложно-декоративни /, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр./с./ и име на ръководителя.

До участие в конкурса се допускат и лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от домове за деца лишени от родителски грижи без да заплащат ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.

Председател на УС на НМФС „Орфеево изворче“:
доц. д-р Георги Петков

Управителен съвет на
НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

 

Comments are closed