Регламент Изворче

РЕГЛАМЕНТ

1. Общи условия.
1.1. До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.
1.2. Възрастови групи:
Участниците се разделят в 5 (пет) възрастови групи:
● I-ва група – до 6 навършени години (детски градини)
● ІІ-ра група – от 7 до 10 навършени години (1 – 4 клас, начален етап на образование)
● ІІІ-та група – от 11 до 13 навършени години (5 – 7 клас,прогимназиален етап)
● ІV-та група – от 14 до 17 навършени години (8 – 12 клас, гимназиален етап)
● V-та група – от 18 до 25 навършени години (младежи)

Забележка No 1 Възрастта на участниците в дадена група се определя към датата на участието в конкурса за съответната година.

1.3. Ще бъдат присъдени:
1.3.1. Индивидуални награди:
• Грамота за всеки участник в конкурса
• Диплом за присъдено първо, второ или трето място на индивидуалните участници от категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“ от трета и четвърта възрастови групи.
• Специална награда - диплом „Отлично представяне“ и златен, сребърен и бронзов медал за най-добрите индивидуални изпълнители от първа , втора и пета възрастови групи в категории „Народно пеене“ и „Народни инструменти и акордеон“
• Поощрителни награди

*Най-добрите изпълнения по преценка на журито получават професионален аудио-видео запис, който ще бъде публикуван в официалните канали на конкурса.

Забележка No 2 Индивидуалните изпълнители от трета и четвърта възрастова група се класират, като се присъждат само по едно първо, второ и трето място, без наградите да се дублират. Класираните на първо, второ и трето място индивидуални изпълнители в трета и четвърта възрастова група получават целева финансова подкрепа и стипендии от Министерството на културата при условията и при реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

Забележка No 3 Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

1.3.2. Колективни награди:
● Приз на кмета на община Стара Загора
● Награда на Тракийско дружество „Одринска епопея”
● Плакет и диплом „Отлично представяне“ за най-добре представилите се танцови и хорови колективи
● Награда на фондация „Български фолклор“
● Поощрителни награди
*Най-добрите изпълнения по преценка на журито получават професионален аудио-видео запис, който ще бъде публикуван в официалните канали на конкурса.

1.4. Заявки за участие по образец се приемат до ​15 февруари 2019 г. само по интернет​, на сайта на Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“:
www.orfeevo-izvorche.org – в менюто за онлайн регистрация – „Заявка за участие“.

Забележка No 4 За невярно подадена информация участниците се декласират.
Забележка No 5 След заявения определен срок заявки не се приемат.

1.5. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от Организационен щаб ​на база платени такси за участие ​и се спазва стриктно. Графикът и програмата на конкурса ще бъдат поместени в сайта на „НМФС Орфеево изворче“ www.orfeevo-izvorche.org , най-късно до 15.03.2019 г.
1.6. Мястото на провеждане на конкурса е град Стара Загора.
1.7. Такси за участие:
● Индивидуално изпълнение – 15 лева
● Участие в групи до 10 човека – 8 лева за всеки изпълнител
● Участие в хорове и ансамбли:
– От 11 до 15 човека – 100 лв. (за целия състав)
– От 16 до 20 човека – 140 лв. (за целия състав)
– От 21 до 25 човека – 160 лв. (за целия състав)
– Над 25 човека – 180 лв. (за целия състав)

Забележка No 6 Разходите за път, хотел и храна са за сметка на участниците.

1.7.1. За членове на НМФС:
– Таксата за индивидуално изпълнение е 10 лв.
– Участие в групи, които ще бъдат оценявани от жури, е по 5 лева за всеки изпълнител.
● Участие на хорове и ансамбли е както следва:
– от 11 до 15 човека – 65 лв.
– от 16 до 20 човека – 85 лв.
– от 21 до 25 човека – 100 лв.
– Над 25 човека –120 лв.
– Когато групата е съпровождаща на солисти, тя не се оценява от журито и не дължи такса за участието си.
1.8. Заплащане:

 • По банков път
  Банкова сметка:
  ДСК – BG30STSA93000024120152​– за конкурса „Орфеево изворче“ Най-късно до 25.02.2019 г.
 • На каса на EasyPay
  КИН:8267887927 
  Oснование за превода: Име на участник (ако е индивидуален - трите имена, ако е група- името на групата), град, брой участници
   

2. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ

2.1. Индивидуални изпълнители

Право на участие имат изпълнители на народни песни и народни инструменти
– кавал, гъдулка, гайда, тамбура и акордеон.

2.1.1. Народно пеене:
– Участниците изпълняват две народни песни от съответния фолклорен регион с времетраене до 5 минути.
– Участниците от І-ва и ІІ-ра възрастова група изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІІІ-та, ІV-та, и V-та възрастова група се изисква една бавна (безмензурна) народна песен до два куплета и една бърза – до три куплета.

Забележка No 7 За III и IV-та възрастова група бавната песен да се изпълни
задължително без съпровод (акапела).

2.1.1.1.Съпроводът за изпълнителите на народни песни е по желание – с един инструмент, инструментална група или CD. Той трябва да бъде с дължина не повече от 8 такта. Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.
2.1.2. Народни инструменти
– Изпълнителите от I-ва и II-ра възрастова група изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.
– Изпълнителите от III-та, IV-та и V-та възрастова група изпълняват една бавна и една бърза пиеса от фолклорна област по избор, с изключение на изпълнителите на тамбура, които изпълняват две бързи пиеси от фолклорна област по избор.
–Изпълнителите на акордеон свирят две народни пиеси – едната с бавна и бърза част, а втората – бърза, до 5 минути общо.

Забележка No 8 Желателно е участниците да са облечени в народни носии, по възможност автентични.
Забележка No 9 Индивидуални изпълнители, които се явяват с един и същ репертоар всяка година, ще бъдат декласирани.

2.2. Колективни изпълнения
Възрастовата група, в която се състезава състава, се определя спрямо възрастовата група, в която влиза по-голямата част от участниците в него.
2.2.1. Хорове и ансамбли се явяват в 3 възрастови групи
– І-ва група – до 13 навършени години
– ІI-ра група – от 14 до 19 навършени години
– IІI-та група – над 20 навършени години
● Броят на участниците в хоровете е над 18 изпълнители, а на ансамблите – без ограничение.
– Народните хорове изпълняват две обработки, една от които е задължително акапелна, а вокално-инструменталните ансамбли – три, една от
които е акапелна.
– Хорове с академично (школувано) пеене изпълняват две обработки на народни песни и една по избор като една от песните задължително е акапелна.

Забележка No 10 В заявката за участие да се посочи: репертоар, заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент, времетраене.

2.2.2. Триа, квартети, квинтети и секстети
– Изпълняват по две или три песни с общо времетраене до 10 минути.
2.2.3. Камерни вокални състави до 8 изпълнители
– Изпълняват по две или три песни с общо времетраене до 10 минути.
2.2.4. Групи за танцов фолклор
Броят на участниците в камерните танцови групи е до 8 изпълнители, в танцовите състави от 10 до 16 изпълнители и в ансамблите без ограничение.
– Камерните групи представят програма до 8 минути, танцовите състави до 15, а ансамблите до 20 минути.
– Камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма.
– Съвременни български танци на фолклорна основа – участниците представят програма до 15 минути.

Забележка No 11 В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

2.2.5. Оркестри и камерни инструментални групи се явяват в 3 възрастови групи:
– І-ва група – до 13 навършени години
– ІI-ра група – от 14 до 19 навършени години
– IІI-та група – над 20 навършени години
Броят на участниците в камерните групи е до 8, а за оркестрите – до 30 изпълнители.
– Камерните групи (акордеон) изпълняват по две бързи народни пиеси с времетраене до 6 минути.
– Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза, или една пиеса с обособени два дяла с времетраене до 6 минути.
– В народните оркестри могат да се включат и класически инструменти без акордеон, цигулка и пиано.
2.3. Народни традиции и обичаи.​​Групи за автентичен фолклор
– Групите за автентичен фолклор и камерните състави изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област с времетраене до 5 минути, а участниците трябва да бъдат облечени с народни носии.
– В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от съответния етнос до 5 минути общо.
– Автентични обичаи от фолклорния регион – участниците представят обичаи с времетраене до 15 минути.
– Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с времетраене до 8 минути
– Ревю на автентични носии с анотация с времетраене до 10 минути

Лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности
и деца от Домовете за деца лишени от родителски грижи се допускат до
участие в конкурсите без да заплащат такса за участие​.

Comments are closed